Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif, TBMM Genel Kurulunda yasalaştı (3)

Genel ışıklandırma giderlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçesine konulan ödenekten karşılanmasına ilişkin başvuru, 31 Aralık 2025’e dek uzatılacak.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Elektrik Piyasası Kanunu ile Bir Takım Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun ile lisanssız elektrik üretimiyle tüketicilerin kendi ihtiyacını üretmesi amaçlanıyor.

Elektriğe ihtiyacı yüksek olan aboneler, bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücüyle sınırlı edinmek kaydıyla mevzuatta bulunan imal tesisi üstteki sınırından istisna olarak, üretim tesisi kurabilecek ve bu alıcı tesislerde anlık gereklilik fazlası oluşması halinde bunu sisteme verebilmesi sağlanacak.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Sokağa çıkma kısıtlaması genişleyecek mi? Bakan Koca'dan tek cümlelik yanıtSokağa çıkma kısıtlaması genişleyecek mi? Bakan Koca’dan tek cümlelik yanıtSalgında vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, semptomsuzlarla birlikte 28 bin 351 vaka varSalgında vahim çoğaltma! Vefatlar rekor kırdı, semptomsuzlarla birlikte 28 bin 351 olgu varBu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktıBu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci’nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı

Enerji ve Natürel Kaynaklar Bakanlığı, elektrik dağılım şirketlerinin denetimini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) da dahil elde etmek üzere, bu konuda uzmanlaşma sahibi halk kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yapabileceği gibi bu kurum ve kuruluşlara kısmen ya da adamakıllı yetki devretmek suretiyle yaptırabilecek.

Bakanlığın uzmanlaşma sahibi ulus kurum ve kuruluşlarından bu konuya ilişkin olarak oluşturacağı talepler süresinde karşılanacak.

Yetki devri halinde kendisine yetki devredilen ya da birlikte yapılacak kurum, kuruluşun denetleme işlemlerindeki her türlü masraf, bakanlık bütçesine konulan ödenekten karşılanacak.

Bakanlık tarafından düzenlenen veya karara bağlanan kontrol raporları, EPDK’ya bildirilecek. EPDK, teftiş raporu sonucuna tarafından gerekli yaptırım ve işlemleri karara bağlayacak.

“Tüketicilerden ve üreticilerden bağlantı bedeli alınmayacak”

Bağlantı tarifeleri, şebeke yatırım maliyetlerini kapsamayacak. Temas yapılan tüketim tesisinin iç tesisatının ve üretim tesisinin şalt sahasının bölüştürme şebekesine bağlanması için inşa edilen temas hattı kapsamında katlanılan masraflar ile sınırlı olacak. Temas hattının tüketici ya da imalatçı göre tesis edilmesi halinde, bağlantı hattı işletme ve bakım sorumluluğu karşılığı dağıtım şirketine devredilecek, bu tüketicilerden ve üreticilerden bağlantı bedeli alınmayacak.

Elektrik piyasasında imal faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini işlemleriyle ilgili olarak, üretim faaliyetinde yer alan önlisans ya da lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin, önlisans ya da lisansa konu faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini taleplerine karşın işlemler, EPDK göre yürütülecek.

Elektrik piyasasında imal faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini işlemlerinin tümü EPDK, yayılma faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini işlemlerinin tümü ise TEDAŞ tarafından yapılacak.

Taşınmaz temini talepleri, EPDK göre değerlendirilecek ve uygun görülmesi halinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca karar alınacak. Bu kapsamda alınan kararlar, kamu yararı kararı yerine de geçecek ve herhangi bir makamın onayına tabi olmayacak.

Devletleştirme ya da devir aracılığıyla elde edilen taşınmazların mülkiyeti ya da üzerindeki sınırlı ayni haklar, üretim tesislerinin mülkiyetine sahip olan ilgili halk kurum veya kuruluş, bunların bulunmaması halinde ise Hazine adına kayıt edilecek.

Hazine namına tescil edilen veya niteliği gereği tapuda terkin edilen taşınmazlar üstünde Define taşınmazlarının idaresiyle sorumlu ve görevli kamu kurumu tarafından, lisansın geçerlilik süresiyle sınırlı edinmek üzere, lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edilecek ya da kullanma izni verilecek. Bu işlemlere konu edilemeyecek olanlar için ise layık alınmaksızın kiralama yapılacak.

Kamulaştırma, ödev, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni, kiralama gibi işlemlere ilişkin bedeller ve projeden kaynaklı tazminatlar ile bu işlemlere ilişkin diğer giderler, önlisans ya da lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri kadar ödenecek.

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde tesis edilen irtifak hakkı, kira ve kullanma izni sözleşmelerinde, sözleşmenin geçerliliğinin önlisans ya da lisansın geçerlilik süresiyle sınırlı olacağı hükmü yer alacak.

Taşınmaz temini işlemleri TEDAŞ tarafından yürütülecek

Elektrik yayılma faaliyetinde bulunan lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin lisansa konu faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini taleplerine karşın işlemler, TEDAŞ tarafından yürütülecek. TEDAŞ kadar alınan kararlar, kamu yararı kararı yerine de geçecek ve herhangi bir makamın onayına alt olmayacak.

Temin edilen taşınmazların mülkiyeti veya üzerindeki sınırlı ayni haklar TEDAŞ adına tescil edilecek. Bu taşınmaz ve hakların kullanımı, lisans süresi ve yayılma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere, ilgili lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisine ait olacak.

Özel hukuk tüzel kişilerince faaliyette yeralma hakkı edinilen yayılma bölgelerinde, özelleştirme tarihi itibarıyla mevcut olan dağılım tesislerinin bulunduğu ve bu tarih itibarıyla kamulaştırma kararları alınmamış veya alınmakla birlikte kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış taşınmazların kamulaştırması, TEDAŞ kadar yapılacak, tapuda TEDAŞ adına tescil edilecek, devletleştirme bedelleri ile bu işlemlere ilişkin diğer giderleri TEDAŞ ödeyecek.

Özel hukuk tüzel kişileri tarafından faaliyette katılmak hakkı edinilen yayılma bölgelerinde özelleştirme tarihi ardından yapılan yeni dağıtım tesisleriyle ilgili taşınmaz temini işlemlerinin gerektirdiği bedeller ile bu işlemlere ilişkin öteki giderler, ilgili lisans sahibi tüzel birey kadar ödenecek ve tarifeler aracılığıyla geri alınacak.

Süresinin bitmesi nedeniyle yayılma lisansının sona ermesi halinde, tarifeler yoluyla geri alınamayan taşınmaz teminine ilişkin bedeller, TEDAŞ tarafından ilgili özel hukuk tüzel kişisine iade edilecek.

Kamulaştırılan taşınmazın sahibi veya mirasçıları kadar geri alınması durumunda, taşınmaz sahibi veya mirasçıları kadar geri ödenecek değer, devletleştirme bedelini ödemiş olan tüzel kişiye ödenecek.

Kamu tüzel kişiliğine haiz olan ve elektrik piyasasında üretim, iletim veya dağılma faaliyetinde bulunan önlisans ya da lisans sahibi ulus tüzel kişilerinin önlisansa ya da lisansa konu faaliyetleri ile ilgili taşınmaz temini işlemleri, bu tüzel kişilerce yürütülecek, elde edilen taşınmazların mülkiyeti ya da üzerindeki sınırlı ayni haklar, bu halk tüzel kişileri namına tescil edilecek. Hazinenin özel mülkiyetindeki veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler için önlisans veya lisans sahibi kamu tüzel kişileri lehine, lisans süresince bedelsiz irtifak hakkı tesis edilecek, kiralama yapılacak veya faydalanma izni verilecek.

TEİAŞ’ın görev ve yetkileri arasında yer alan “iletim sisteminde ikame ve kapasite artırımı yerine getirmek” uygulamasından kaynaklanan uyuşmazlıklar, yönetimsel yargıda görülecek.

Fiyat dengeleme mekanizması 31 Aralık 2025’e kadar uygulanacak

Düzenlemeye yan tarifeler üzerinden elektrik enerjisi satın bölge tüketicileri, yayma bölgeleri arası maliyet farklılıkları sebebiyle var olan fiyat farklılıklarından kısmen veya en ince ayrıntısına kadar koruyacak şekilde tesis edilmiş ve uygulamaya ilişkin hususları EPDK’ca hazırlanan bildiri ile düzenlenmiş fiyat eşitleme mekanizması içerisinde, tüm halk ve özel yayma şirketleri ile görevli arz şirketleri yer alacak.

Fiyat dengeleme mekanizması, 31 Aralık 2025’e dek uygulanacak. Fiyat eşitleme mekanizmasının uygulandığı vakit baştan başa, milli tarife uygulamasının gerekleri esas alınacak ve milli tarifede çapraz sübvansiyona yer verilecek.

Bu sürenin beş yıla kadar uzatılmasına Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Fiyat eşitleme mekanizmasının uygulandığı dönemde bütün hesaplar ilgili mevzuata kadar ayrıştırılarak tutulacak.

Bakanlık, genel ışıklandırma giderlerini karşılayacak

Düzenlemeyle, gerçekte karışıklığa niçin olmaması için Elektrik Piyasası Kanunu’nda yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik imal tesisleri ile ilgili hükmün, fıkra metninden çıkartılması ve madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretim tesisleri için de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’da yapılan değişiklikle aynı doğrultuda müsade, kira, irtifak hakkı ve yararlanma izni bedellerine uygulanacak indirimlerin, lisans tarihinden itibaren uygulanması amaçlanıyor.

Kanunla genel yakma giderlerinin Enerji ve Natürel Kaynaklar Bakanlığının bütçesine konan ödenekten karşılanması 31 Aralık 2025’e kadar uzatılacak.

Lisans başvurularının sonlandırılması

Elektrik yayılma tesisleri için zorunlu olan taşınmazların teminine yönelik olarak EPDK kadar dargın kararlara ilişkin işlemler, TEDAŞ tarafından sonuçlanacak.

Elektrik imal tesisleri için gerekli olan taşınmazların teminine karşın olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından devletleştirme kararı alınmamış veya ödev işlemleri başlatılmamış taşınmazlarla ilgili süreçler, EPDK kadar sonuçlandırılacak.

Madde yürürlüğe girdiği tarihten önce mevcut olan üretim veya otoprodüktör lisanslarını, önlisanslarını ya da lisans başvurularını sonlandırmak veya kurulu zor düşümü suretiyle tadil etmek isteyen tüzel kişilerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi peşine düşüp takip eden iki ay içerisinde EPDK’ye başvurmaları halinde lisansları, önlisansları veya lisans başvuruları sonlandırılarak veya tadil edilerek teminatları ilgisine tarafından kısmen veya iyice iade edilecek.

öte taraftan, kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, Genel Kurul yarın toplanmayacak.

Teklifin kabul edilmesinin peşinde, TBMM Başkanvekili Celal Adan, alınan karar gereğince, birleşimi, 1 Aralık Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yüksek Dağ Özden

About admin

Check Also

Samsun Büyükşehir komisyon toplantısı

Samsun Büyükşehir komisyon toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısında görüşülen 32 gündem maddesi, karara bağlanmak üzere meclise havale edildi. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *