İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi (2)

Yurt haricen yer alan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021’e dek Türkiye’deki banka veya arabulucu kuruma bildiren reel ve tüzel kişiler, bu varlıklarını serbestçe tasarruf edebilecek. Bu varlıklar nedeniyle hiçbir suretle aidat incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bir Takım Kanunlarda Değişim Yapan Kanun Teklifi’ne kadar, tam mükellef hakiki kişilerin, Gümrük Kanunu zarfında dolambaçlı delege olarak yetkili kılınan Posta İdaresi veya hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerce düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mülk ihracatı dahilinde elde ettikleri kazancın yüzde 50’sine beyannamede bildirilen gelirlerden indirim uygulanacak.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda farzedilen, ihracattan kaynaklanan hasılatları toplamı takvim 400 bin liraya değin olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması, yıllık 800 bin liraya dek olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en düşük sıradan bir tam zamanlı veya benzeşen değerinde kısmi zamanlı emekçi çalıştırması, takvim 1 milyon 600 bin liraya değin olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en düşük ortalama iki bütün zamanlı ya da benzeyen layık kısmi zamanlı emekçi çalıştırması, ihracattan kaynaklanan hasılatları toplamı takvim 2 milyon 400 bin liraya değin olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve asgari ortalama üç bütün zamanlı ya da benzeşen layık kısmi zamanlı işçi çalıştırması koşul olacak.

Cumhurbaşkanı bu maddede bulunan oran, miktar ve sayıları yarısına değin indirebilecek ve iki katına kadar artırabilecek.

Cumhurbaşkanı, tam mükellef anapara şirketinin paylarının Borsa İstanbul’da işlem görüp görmemesine, operasyon gören paylarının toplam payları içindeki oranına, geri alınan payların Borsa İstanbul’da operasyon gören paylarından olup olmamasına, tam mükellef kurumlardan geri alınıp alınmamasına, bütün mükellef sermaye şirketinin yıllık satış hasılatı ve diğer gelirlerinin toplam tutarına göre, ayrı ayrı ya da birlikte bu oranı sıfıra dek indirmeye ya da bir katına dek artmak suretiyle her yerde saptama etmeye yetkili olacak.

Teklifle banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım (foreks) işlemlerinden elde edilen gelirlerin kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmesi amaçlanıyor. Maddenin başvuru süresi 31 Aralık 2025’e kadar uzatılıyor ve bu süreyi 5 yıla dek uzama konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

Lisans sahibi olan veya lisans sahibince yetkilendirilen kişi tarafından organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ödenti olarak yapılan ödemeler üzerinden yüzde 20 gelir vergisi kesintisi yapılmasını aranjör hüküm, 31 Aralık 2025’e değin uzatılıyor.

Kısmi zamanlı alıştırma özendirme edilecek

Tam süreli çalışıyorken 31 Aralık 2020’ye dek kısmi süreli olarak çalışmaya başlayan hizmet erbabının ücretleri, kısmi süreli çalışmaya geçmesi nedeniyle çalışmadığı gün sayısı dek kısmi süreli yeni bir çalışan istihdam edilmesi ve bu çalışanın minimum 6 ay süreyle çalışmaya devam etmesi şartıyla gelir vergisinden istisna olacak. Bu istisnayı göstermek suretiyle alınmayacak ödenti tutarı, bu kapsamdaki her bir çalışan için aylık brüt asgari ücretin yüzde 10’unu aşamayacak. Bu istisna, 12 ayı geçmemek üzere, kısmi süreli olarak yeni istihdam edilen çalışanın çalışmaya devam ettiği sürece uygulanacak.

Kısmi süreli çalışmaya başlayan mevcut çalışanlara yapılan aidat ödemeleri sebebiyle düzenlenen kağıtların, bu madde zarfında kazanç vergisinden istisna edilen aylık brüt ücrete isabet eden kısmı, damga vergisinden istisna olacak. İstisnadan kullanım şartları bulunmadan istisnadan faydalanılması sebebiyle yetersiz tahakkuk ettirilen vergiler, ödenti ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecek.

Cumhurbaşkanı, bu düzenlemedeki 6 ve 12 aylık süreleri dört katına değin uzatmaya ve 31 Aralık 2020 tarihini her defasında birer yıllık dönemler halinde dört defa uzatmaya, maddede kayıtlı oranı bir katına dek artırmaya yetkili olacak.

Yurt dışında yer alan para, altın, dövizin Türkiye’deki bankalara bildirilmesi

Yurt dışında yer alan para, altın, döviz, menkul değer ve diğer anapara piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde 30 Haziran 2021’e dek Türkiye’deki banka ya da aracı kuruma gösteren reel ve tüzel kişiler, laf konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

Laf konusu varlıklar, yurt haricen bulunan banka ya da parasal kurumlardan kullanılan ve yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde açıklanmış olan kredilerin en geç 30 Haziran 2021’e kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılacak.

Ücret Usul Kanunu’na tarafından defter tutan mükellefler, bu madde dahilinde Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dahil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye yan kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecekler.

Gelir ya da kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de yer alan oysa kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer anapara piyasası araçları ile taşınmazlar, 30 Haziran 2021’e dek ücret dairelerine bildirilecek. Bildirilen varlıklar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecek. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek. Bu fıkra zarfında bildirilen taşınmazların ayni anapara olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması halinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla gücenmiş olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilecek.

Türkiye’ye getirilen ya da kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, kazanç veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider ya da indirim olarak kabul edilmeyecek.

Söz konusu varlıklar sebebiyle hiçbir suretle ücret incelemesi ve aidat tarhiyatı yapılmayacak. Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi ya da Türkiye’deki banka veya arabulucu kurumlarda açılacak bir hesaba aktarma edilmesi şart olacak.

Cumhurbaşkanı, bu süreleri, bitim tarihlerinden itibaren her defasında 6 ayı geçmeyen süreler halinde bir yıla değin uzatmaya yetkili olacak.

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Mütevelli Heyeti, rektör, eğitim ve araştırma konusunda görevlendirilmiş Afiyet Bakan Yardımcısı, Sıhhat Bakanının seçtiği bir aza, YÖK’ün seçtiği profesör unvanına sahip iki üye ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulunca belirlenen Sağlık Durumu Bilimleri Üniversitesi dışından iki üyeden oluşacak.

Üniversitenin yurt dışı birimlerinde, bulundukları ülkenin üniversitelerindeki lokal akademisyenlerin de istihdam edilebilmesine, aylıkla çalışma ve ders ücreti karşılığı çalıştırma usullerinden idareli olanın seçim edilebilmesine de olanak sağlanacak.

Cumhurbaşkanlığı raportör ve raportör yardımcılarının tahsis teklifleri, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca yapılacak. Tayin teklifi yapılan kurum veya kuruluşça personelin tayin işlemleri, 15 gün içinde sonuçlandırılacak. Bunlar, ödev işlemi tamamlanıncaya kadar, mevcut kadrolarına ait her türlü aylık, ilave gösterge, zam, tazminat, ikramiye, sözleşme ücretleri ile öteki finansal haklarını Cumhurbaşkanlığı bütçesinden almaya devam edecek.

Düzenlemeyle 30 Eylül 2020 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının birimlerinde raportör unvanıyla atama yapanlardan hakimler ve savcılar, yasama uzmanları, ulus kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında bilirkişi, müfettiş, kontrolör gibi kariyer meslek kadrolarında veya pozisyonlarında bulunanların Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü kadrolarına atanabilmesi öngörülüyor.

Düzenlemeyle Katma Layık Vergisi Kanunu’nda değişikliğe gidilerek dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin teslim süresi 31 Aralık 2025 tarihine değin uzatılıyor.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

About admin

Check Also

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı'ndan müjdeli açıklama

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı’ndan müjdeli açıklama

Balıkesir’in AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı Sözcüsü Murat Tuna, İlçe Yönetim Kurulu adına yazılı bir …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *