İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi (4)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değiştirme Yapılması Hakkında Kanun teklifine ihdas edilen maddeyle vergi borçlarının yapılandırılarak 18 taksit taksit ödenmesine imkan tanınacak. Borcunu peşin ödemek isteyenlere de indirim sağlanacak.

Teklifle Cumhurbaşkanına, yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranını beş puana dek indirme ve her yerde kanuni seviyesine getirme yetkisi veriliyor.

Halka açıklığı, kaydiliği ve kurumsallaşmayı desteklemek nedeniyle bankalar, parasal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık idare şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç elde etmek üzere, payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında operasyon görmek üzere en az yüzde 20 oranında birincil kez halka talep edilen kurumların paylarının, birincil defa halka arz edildiği hesap döneminden açtırmak üzere beş hesap dönemine ait kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanacak.

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının Türkiye’de oynanmasına ilişkin olarak, Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden meslek yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar, kazanç ve kurumlar vergisinden muaf olacak.

Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin yaygınlaştırılması ve belge zorunluluğunu dışlayan hükümlerin uygulanmamasını karşılamak amacıyla Özel Öğretim Kurumları Kanunu’ndaki buna ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılıyor.

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Şart Hazırlık Projesi (İSMEP) dahilinde İstanbul Valiliğine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon Birimine yapılacak teslim ve hizmetler için finansmanı yabancı devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlarca karşılanmak şartıyla sağlanan KDV istisnası, 2025 yılının ardına kadar devam edecek.

İlave tedbire aleyhinde tatbik

Olağanüstü hal zarfında kabul edilen kanunlarda yer alan ek tedbirlere aleyhinde hakkında önlem uygulanan kişi, kanuni temsilcisi ya da mirasçıları kadar, tedbiri uygulayan ya da bununla ilgili millet kurum ve kuruluşlarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde başvuracak. Ulus kurum ve kuruluşları, başvuru üzerine yapacağı analiz sonucuna kadar en geç 6 ay içinde başvurunun reddine ya da tedbirin kaldırılmasına karar verecek. Başvuruların incelenmesi ve sonuçlandırılması için millet kurum ve kuruluşları bünyesinde komisyon kurulabilecek. Halk kurum ve kuruluşları bu madde kapsamında yapılacak başvuruların sonuçlandırılması için her türlü veri ve belgeyi ilgililerden talep edebilecek.

Soruşturmanın gizliliğine ve devlet sırlarına ilişkin ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla kurum ve kuruluşlar ile adalet mercileri, başvuru kapsamında gereklilik duyulan her türlü data ve belgeyi gecikmeksizin dilekçe yapılan millet kurum ve kuruluşlarına göndermek veya uygun incelenmesine olanak temin etmek zorunda olacak. Bu madde kapsamındaki çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlendirilenler, görevlerini yerine getirdikleri sırada edindikleri kamuya, ilgililere ve üçüncü kişilere ait mahremiyet içeren bilgileri, bireysel verileri, ticari sırları ve bunlara ait belgeleri, bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamayacak, kendilerinin ya da üçüncü kişilerin yararına kullanamayacak. Bu mecburiyet görevden ayrılmalarından sonradan da devam edecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kararlarına karşısında Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilecek. Bu madde uyarınca yetkili olmayan millet kurum ve kuruluşuna yapılan başvurular yetkili olduğu değerlendirilen millet kurum ve kuruluşuna gönderilecek ve şart başvurana bildirilecek. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek ihtilafları gidermeye Cumhurbaşkanlığı yetkili olacak.

1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi, 1 Ocak 2022 tarihine erteleniyor.

“Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların onarım ya da inşa karşılığı kiralamalarında sözleşmenin açılış tarihinde, işletme süresine ait birincil yılın altı aylık kira bedeli keza güvence olarak alınması; Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların kiralamalarında, anlaşma süresi içinde üç aylık kira bedelinin ödenmemesi halinde ilgili taşınmazın mülki amirlikçe tahliye edilmesi; getirilen yeni hükümlerin mevcut kiralamalara uygulanmasına” ilişkin düzenlemelerin 1 Ocak 2021 olan yürürlük tarihleri, 30 Haziran 2021’e öteleniyor.

Derneklerin yapması gereken genel kurulların ertelenmesine ilişkin madde dahilinde, İçişleri Bakanına tanınan yetki, salgınla uğraş ve insanların bir araya gelmesini gerektiren etkinliklerin yapılmasının oluşturduğu tehlike durumu göz önünde bulundurularak üçer aylık sürelerle üç kere edinmek üzere uzatılıyor.

Madde ihdası ve değişiklik önergesi

Komisyonda ücret ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin madde kanun teklifine ihdas edildi. Buna tarafından gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Bedel Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Define alacaklarını kapsayan ödenti borçları yapılandırılıyor.

Kanun teklifiyle ödenti borçları yapılandırılarak borçların 18 taksitle ödenmesine imkan tanınacak. Borcunu peşin ödemek isteyenlere de indirim sağlanacak

Önerge, aidat cezaları, geç kalma faizleri ve geç kalma zamları; trafik, tercih, nüfus para cezaları; Karayolu Nakliye Kanunu’na kadar kesilen para cezaları; karayollarından yasadışı geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi bütün yönetimsel para cezalarını kapsıyor.

Öğrenim katkı maddesi kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı maddesi payı da ödenti yapılandırması zarfında olacak.

Ulus Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a tarafından peşine düşüp takip edilen öteki alacaklar da yapılandırılacak.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar başvuru etmesi gerekecek ve azami 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine değin peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021’de gerçekleştirilecek.

Sosyal emniyet primleri idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırılabilecek.

Keza il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, duyuru ve reklam vergisi, öteki ücret ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek.

TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin ücret ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak.

KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile ödenti alacakları, il özel idareleri, belediyeler ve bunların emrindeki kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50’den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazlar hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının il özel idareleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standartları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında yer alacak.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

About admin

Check Also

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı'ndan müjdeli açıklama

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı’ndan müjdeli açıklama

Balıkesir’in AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı Sözcüsü Murat Tuna, İlçe Yönetim Kurulu adına yazılı bir …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *