Kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de (1)

Performans esaslı program yaklaşımını Millet Mali Yönetimi ve Denetim Kanunu’na yansıtan, yükseköğretim kurumlarına ilişkin bazı şansın dönmesi yapan, elektronik haberleşme altyapılarının imar mevzuatıyla ilişkisini netleştiren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Sızı Milletvekili Ekrem Çelebi ile bir takım AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan Kamu Parasal Yönetimi ve Denetleme Kanunu ile Bir Takım Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, performans esaslı program bütçe anlayışının, devlet bütçesinin, uluslararası iyi uygulama örnekleri dahilinde ve çağdaş bütçeleme yaklaşımlarıyla ahenkli şekilde geliştirilmesini amaçlıyor.

Teklifle, ulus idareleri, program bütçeye uygun bir şekilde yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, gaye, kasıt ve performans göstergelerini içeren performans programı hazırlayacak.

Millet idareleri, bütçelerini, kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı takvim programı, stratejik planları ile program yapısına düzenli şekilde ve performans esasına dayalı olarak gerçekleştirecek.

Halk idareleri; bütçeleri ile stratejik plan ve performans programlarını izlemek ve ölçmek amacıyla objektif, sistemli ve düzenli olarak veri toplayacak ve çözümleme edecek. İzleme ve değerlendirme sonuçları yöneticilik etkinlik raporlarında gösterilecek.

Analitik bütçe sınıflandırması esas alınacak

Merkezi idare bütçe kanununun gider cetvelinin bölümleri, çözümlemeli bütçe sınıflandırması alınarak, programlar itibarıyla düzenlenecek.

Merkezi Idare Bütçe Kanunu’nun gider cetveli program sınıflandırmasına tarafından düzenlenecek, ilgili mevzuatta bulunan “tertip” ile “ilgili hizmet tertibi” ibarelerinin tanımı, program yapısına uygun olarak bitmiş belirlenecek.

Düzenleyici ve denetleyen kurumlar bütçelerini; 3 yıllık bütçeleme anlayışı, stratejik planları ve performans programları ile program yapısını başlıca alarak, Millet Parasal Yönetimi ve Denetim Kanunu’nda tanımlanan tertip düzeylerini içerecek şekilde hazırlayacak.

Kamu Parasal Yönetimi ve Teftiş Kanunu kapsamındaki idarelerden bir bölümünün halen başka bir idareyle birleştirildiği veya kapatıldığı halde kanuna ekli cetvellerde bulunmaya devam ettiği için düzenleme yapılacak. Değişiklikle yalnızca cetvellerde olması gereken idarelere yer verilecek.

YÖK Kanunu’nda değiştirme

Yükseköğretim Kanunu’nda da değişim yapan önerge, tıp fakültesi açmak isteyen vakıf üniversitelerine bazı şartları nakliye zorunluluğu getiriyor.

Tıp fakültesi koymak isteyen vakıf üniversitelerinde, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile afiyet hizmetleri sunumu için en düşük 200 yatak kapasitesine sahip olması ve YÖK’ün tıp eğitimi için zorunlu gördüğü en düşük fiziksel mekan ve donanım şartlarını sağlaması şartı aranacak.

Tıp eğitimi için gerekli şartlar YÖK göre, sıhhat hizmetlerinin sunumu için zorunlu şartlar ise Sağlık Durumu Bakanlığınca belirlenecek.

Düzenlemeyle, Sağlık Durumu Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin yapısında değişikliğe gidilerek, Anayasa Mahkemesinin ilgili kararlarının gerekçesine uygun şekilde bilimsel özerkliğin temini amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı raportörü istihdam edilecek

Cumhurbaşkanlığının tayin alanına giren ve uzmanlık gerektiren konularda çalıştırılmak için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı raportörü ve Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcısı istihdam edilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı raportörleri mesleğe, özel yarışma sınavıyla Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcısı olarak alınacaklar ve bunlar için mesleğe girişte ihtiyaca kadar yabancı dil şartı aranabilecek.

Cumhurbaşkanlığı raportör ve yardımcılarına, TBMM yasama uzmanı ve yasama uzman yardımcılarına mali ve sosyal adalet ve yardımlar, diğer özlük hakları dahilinde yapılması öngörülen ödemeler benzer yöntem ve esaslar çerçevesinde ödenecek. Emeklilik hakları bakımından da TBMM yasama uzmanı ve yasama bilirkişi yardımcılarına eşit kabul edilecek.

Cumhurbaşkanlığı raportörü ve Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcıları, Devlet Memurları Kanunu’daki ilgili hükümden yararlanacak. Bunlar hakkında mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavları, çabuk hazırlama ve yeterlik sınavları ile bu kanunda yer almayan diğer hususlarda Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanacak.

Cumhurbaşkanlığı raportörü kadrolarında bulunanlardan hizmetine ihtiyaç kalmayanlar, Cumhurbaşkanlığı emrindeki kuruluşlarında ya da bakanlıkların merkez teşkilatlarında özel müsabaka sınavına emrindeki tutulmak suretiyle girilen ve belirtilen bir yetişme programı sonrası tatminkarlık sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilecek. Bunların görev teklifleri Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının birimlerinde raportör unvanıyla tahsis yapanlardan, hakimler ve savcılar, yasama uzmanları, millet kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında uzman, müfettiş, kontrolör gibi kariyer meslek kadrolarında ya da pozisyonlarında bulunanlar Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü kadrolarına atanabilecek.

Bu kadro ya da pozisyonlarda bulunmuş ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında süreli personel olmayanlardan anılan Başkanlıkta, 30 Eylül 2020’de idareci kadrolarında görev yapanlar Cumhurbaşkanlığı raportörü unvanını kazanmış sayılacak.

Elektronik haberleşme altyapılarında yapı ruhsatı alınması

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler, umumi hizmet alanları gibi halk hizmetine görev edilmiş tüm alanlar, halk veya özel mülkiyete ast arsa ve arazilerde yapılacak olan Elektronik Haberleşme Kanunu zarfında elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna bilerek 15 metreden yüksek kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurları, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında, bölge fonksiyonu tahdidi olmaksızın ve herhangi bir değer, vergi, harç alınmaksızın gösterilecek.

Bu alanlarda, 1/1000 ölçekli dilekçe imar planlarında gösterilen kule ve direkler ile bunlara ait gerekli altyapı unsurları için ruhsat alınacak. Ruhsat başvurularında, yatay ve dikey görünüşü taşıyan eskiz ile statik ve elektrik projeleri dışında herhangi bir proje veya doküman istenemeyecek. Ruhsat başvurusuna, malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci arasında yapılan kiralamaya veya kullanıma ilişkin evrak eklenecek. Bu kule ya da direkler ile kurulumu bunlarla birlikte yapılacak elektronik haberleşme cihazlarına ait bulunduğu konteyner, kabin, kabinet ve benzeri altyapı unsurları için tek ruhsat düzenlenecek.

1/1000 ölçekli tatbik imar planlarında gösterilmeyen ve yüksekliği 15 metreden pozitif olmayan elektronik haberleşme istasyonlarının devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile umumi hizmet alanları gibi millet hizmetine devir edilmiş bütün alanlar ve ulus ya da özel mülkiyete bağlı arsa, arazilerde kurulumuna bile bile kule ve direkler ile bunlara ait gerekli altyapı unsurlarına, durağan bakımından sakınca olmadığına dair inşaat mühendislerince hazırlanacak raporun sunulması, fenni mesuliyetin üstlenilmesi, malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci aralarında yapılan kiralamaya ya da kullanıma ilişkin belgenin sunulması ve Data Teknolojileri ve İletişim Kurumunun ilgili mevzuatında belirlenen zorunlu ve yeterli koruma mesafesinin bırakılması ile yer seçim belgesinin küskün olması kaydıyla bunun dışında bir koşul aranmaksızın ilgili idarelerce müsade verilecek.

Inşa ve binalarda kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapılar unsurları; yüksekliği 10 metreden az olmak, statik ve elektrik bakımından sakınca olmadığına dair inşaat ve elektrik/elektronik mühendislerince hazırlanacak rapor ile bu iş mensuplarınca fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname verilmek ve malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci aralarında yapılan kiralamaya veya kullanıma ilişkin belgenin sunulması kaydıyla bunun dışında bir koşul aranmaksızın ilgili idarece müsade verilecek.

1/1000 ölçekli tatbik imar planlarında gösterilen kule ve direkler ile bunlara ait gerekli altyapı unsurları için ruhsat ve inşa yararlanma müsade belgesi başvurularında Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ruhsat harcı ve inşa yararlanma izin harcı alınacak.

İzin başvurularında ruhsat harcı ve yapı faydalanma izin harcı tutarı toplamı değin izin belgesi bedeli alınacak. Ruhsat harcı, inşa faydalanma izni harcı ve müsade bedeline başlıca olan haberleşme istasyonlarına kasıtlı olarak kule ve direklerin alanı (taban alanıX(yükseklik/5)) biçiminde hesaplanacak. Bunlar haricen herhangi bir harç, ücret ve değer alınamayacak.

Her tür elektronik haberleşme cihazları ile bu cihazların teknik teçhizat ve bileşenleri izin veya ruhsata emrindeki olmayacak. Ama kule ve direkler ile konteyner, kabin, kabinet için yapılan ilk müsade ya da ruhsat başvurusunda elektronik haberleşme cihazları ile teknik donanımları durağan projelerde ya da raporlarda gösterilecek. Elektronik haberleşme cihazları ile teknik donanımlarında; teknoloji değişikliği, ilavesi veya revizyon yapılması durumunda bu hususlar için ayrıca proje veya rapor düzenlenmeyecek.

Elektronik haberleşme istasyonları için ulus kurum veya kuruluşları göre yer kullandırılması halinde; anlaşma gereğince tahsil edilecek yıllık yer uygulama bedeli, büyükşehir belediyelerinde Ulaştırma ve Altyapılar Bakanlığının yer tercih belgesi için belirlediği ücretin 4 katını, diğer yerlerde 2 katını geçemeyecek. Bu hükme aykırı yapılan sözleşmeler geçersiz olacak.

Teklifle, 2 Temmuz 2004 ile 1 Ekim 2009’da arasında yapılan kule ve direkler için herhangi bir ödeme olmadan kazanılmış haklarının korunması öngörülüyor. Bu tarih aralığı dıştan yapılanlar için ise belirlenen şartları sağlamaları koşuluyla ruhsat ya da izin verilmiş sayılacak.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

About admin

Check Also

Dışişleri Bakanlığı: 'KSYÖ Soruşturma ve Tespit Ekibi Suriye'de kimyasal silah kullanıldığını tespit etti'

Dışişleri Bakanlığı: ‘KSYÖ Soruşturma ve Tespit Ekibi Suriye’de kimyasal silah kullanıldığını tespit etti’

Dışişleri Bakanlığı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Soruşturma ve Tespit Ekibi’nin Suriye‘de Serakib’de vuku bulan klor …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *