Kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de (2)

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde yer alan ve büyükşehir belediye meclisinin alacağı kararla kırsal ikâmetgâh özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal semt kabul edilecek.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Kamu Finansal Yönetimi ve Denetim Kanunu ile Bir Takım Kanunlarda Değiştirme Yapan Teklif, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklif, Ulus Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a geçici madde ekliyor. Türkiye Zelzele Rehabilitasyon ve Her Tarafta Yapılandırma Destek Programı (TERRA) dahilinde, Avrupa Yatırım Bankası ile 9 Şubat 2000, 6 Kasım 2000 ve 2 Nisan 2003 tarihlerinde imzalanan dış kredi anlaşmaları çerçevesinde, mahalli idarelere dış borcun ikrazıyla kullandırılan kredilerden doğan vadesi geçmiş, vadesi gelecek Hazine alacakları ile bu kredilerden kaynaklanan, uzlaşılan ve yapılandırılan vadesi gelmemiş Define alacaklarının, bu maddenin yürürlük tarihi itibariyle faiz, gecikme faizi ve öteki ferileriyle terkinine Define ve Maliye Bakanı yetkili olacak. Bu kapsamda mahalli idarelerden yapılan tahsilatlardan herhangi bir iade gerçekleştirilmeyecek.

Kırsal yerleşim özelliği taşıyan mahalleler, “kırsal semt” olacak

Teklifle, Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda değişiklikliğe gidiliyor. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve sözde hususlar dikkate alınarak kırsal mesken özelliği taşıdığı saptama edilen mahalleler, kırsal semt kabul edilecek. Bunun için ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üstüne, büyükşehir belediye meclisinin en geç 90 gün içinde karar alması gerekecek.

Bu tespit, semt düzeyinde yapılacak. Oysa tamamı kırsal semt tespit edilmeyen diğer mahallelerde de 10 bin metrekareden az olmamak kaydıyla kırsal oturmuş alan belirlenebilecek.

Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesinden gelen teklifi tıpkı veya değiştirerek kabul edebilecek ya da reddedebilecek.

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde; kazanç vergisinden muaf esnaf ile basit usulde kazanç vergisine alt mükellefler göre dükkan olarak kullanılan yapı, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai üretimde kullanılan bina, arsa ve araziler Emlak Vergisinden muaf olacak. Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi yüzde 50 kesilmiş uygulanacak.

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik bölge olarak belirlenen yerlerde, Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmayacak; bu kanuna kadar alınması gereken öteki ücret, harç ve harcamalara katılma payları yüzde 50 indirimli olacak.

Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak vergi, en az tarifenin iş yerleri için yüzde 50’sini, konutlar için yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenecek. Aidat Usul Kanunu gereğince bilanço esasına tarafından defter tutan mükellefler için bu fıkrada belirtilen muafiyet ve indirimler uygulanmayacak.

Orman köyü, kasabası ya da beldesiyken mahalleye dönüşen yerlere yönetmelik ile tanınan yargı, yükümlülük ve imtiyazların, bu maddedeki dokunulmazlık ve indirimler ile çakışması halinde bu madde hükümleri uygulanacak. Ayrıca, öteki yargı, mesuliyet ve imtiyazların korunmasına devam edilecek.

OHAL Komisyonuna ilave tedbirler için tatbik yolu

OHAL Komisyonunun görevlerinde belirli işlemlere yan olarak, OHAL kapsamında kabul edilen kanunlarda bulunan ek tedbirlere karşısında hakkında tedbir uygulanan kişi, kanuni temsilcisi ya da mirasçıları kadar tedbiri uygulayan veya tedbirle ilgili olan halk kurum ve kuruluşlarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde başvuracak.

Millet kurum ve kuruluşları, başvuru üzerine yapacağı çözümleme sonucuna göre en geç 6 ay içinde başvurunun reddine ya da tedbirin kaldırılmasına karar verecek.

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurul kurulabilecek

Başvuruların incelenmesi ve sonuçlandırılması için halk kurum ve kuruluşları bünyesinde komisyon kurulabilecek.

Ulus kurum ve kuruluşları bu madde kapsamında yapılacak başvuruların sonuçlandırılması için her türlü veri ve belgeyi ilgililerden istek edebilecek.

Soruşturmanın gizliliğine ve devlet sırlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla kurum ve kuruluşlar ile hak mercileri, başvuru dahilinde gereklilik duyulan her türlü bilgi ve belgeyi gecikmeksizin kullanım yapılan ulus kurum ve kuruluşlarına gönderecek veya yerinde incelenmesine olanak sağlayacak.

Bu madde kapsamındaki çalışmalarda millet kurum ve kuruluşlarınca görevlendirilenler, görevlerini yerine getirdikleri sırada edindikleri, kamuya, ilgililere ve üçüncü kişilere ait mahremiyet taşıyan bilgileri, bireysel verileri, ticari sırları ve bunlara ait belgeleri, bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamayacak, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamayacak. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonradan da devam edecek.

Millet kurum ve kuruluşlarının kararlarına aleyhinde, Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilecek.

Yeni müşteri koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Hesaplı ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bir Takım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda değişiklik yapılarak, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yürütülmesi gereken faaliyetlerin, bu merkez veya bölgeler dışarıda da yürütülmesine, 11 Ekim 2020 tarihinden itibaren 1 sene süreyle sınırlı almak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı kadar müsade verilebilecek.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

About admin

Check Also

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yarın Ukrayna'yı ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yarın Ukrayna’yı ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Antony Blinken‘ın yarın Ukrayna‘yı ziyaret edeceğini açıkladı. ABD ile Rusya …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *