Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi Komisyonda kabul edildi (1)

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Öneri, Birleşmiş Milletler Emniyet Konseyinin (BMGK) kitle yıkım silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine karşın yaptırım kararlarının uygulanmasına ilişkin yöntem ve esasları düzenliyor.

BMGK kararlarının kapsamına alt olarak bu kararlarda bulunan birey veya kuruluşlara ya da bunlar tarafından aracısız ya da dolaylı olarak teftiş edilen, bunların adına ya da hesabına hareket eden kişi veya kuruluşlara veya bunların yararına, her türlü fon toplanması veya sağlanması yasak olacak. Bunların Türkiye’de meslek ortaklığına veya başkaca meslek ilişkilerine girmesi; bu kararlarda yasaklanan nükleer, balistik füze programları veya diğer faaliyetlerle ilgili olarak organizasyonlara veya bunlar göre doğrudan veya dolambaçlı olarak denetim edilen ya da bunların namına veya hesabına hareket eden birey ya da kuruluşlara veya bunların yararına her türlü fon toplanması veya sağlanması da yasaklanmış dahilinde bulunacak.

BMGK kararlarının kapsamına bağlı olarak bu kararlarda belirli kişi, kuruluş veya organizasyonların veya bunlar kadar doğrudan veya dolaylı olarak teftiş edilen, bunların namına ya da hesabına hareket eden birey ya da kuruluşların Türkiye’de temsilcilik açması, her türlü faaliyette bulunması, faaliyetlerini hakiki veya tüzel kişiler yoluyla aracısız olarak veya dolaylı olarak yürütmesi, bankalarının Türkiye’de şube ya da temsilcilik ofisi açması ya da meslek ortaklığına girmesi, bankaları ile meslek ortaklığı kurulması, anapara ortaklığına gidilmesi veya muhabir banka ilişkisi tesis edilmesi yasak olacak, mevcut olanlar ise sonlandırılacak.

BMGK kadar müsade verilen haller haricen ilgili kararların kapsamına bağlı olarak bu kararlarda belirtilen madde, malzeme ve ekipmanın ithali, ihracı, transiti ve teknolojinin transferi ya da nükleer faaliyetlere ya da nükleer tabanca atma sistemlerinin geliştirilmesine katkı maddesi sağlanması veya takviye verilmesi yasaklanmış olacak.

BMGK kararlarına karşısında ilgililer tarafından Denetim ve İşbirliği Komisyonuna yapılan başvurular, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla BMGK’ye iletilecek.

Mülk varlığının dondurulması ve yasakların uygulanması

BMGK’nin kararlarına konu birey ya da kuruluşların ya da bunlar göre aracısız veya dolaylı olarak denetleme edilen ya da bunların adına veya hesabına hareket eden birey veya kuruluşların Türkiye’de bulunan mülk varlığının, deniz ulaşım araçlarının dondurulması veya ambargo kararları ile bu kararların kaldırılması kararları, Cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla gecikmeksizin uygulanacak.

BMGK’nin kararlarında belirtilmiş organizasyonların veya bunlar göre aracısız veya dolaylı olarak yoklama edilen ya da bunların adına ya da hesabına hareket eden birey ya da kuruluşların yasaklı işlem ve faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin akla uygun sebeplerin varlığı halinde Teftiş ve İşbirliği Komisyonunun önerisi üstüne Türkiye’deki mülk varlıkları, Cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla gecikmeksizin dondurulacak.

Kararların Devlete Ait Gazete’de yayımlanması ile birlikte nihai listeler, ilgili ulus kurum ve kuruluşları göre internet sitelerinde gecikmeksizin yayımlanacak.

Yasaklama kararları ilgisine kadar yetkili ulus kurum ve kuruluşları tarafından hemen yerine getirilecek.

Denetim ve İşbirliği Komisyonu

Önerge, uygulamayla ilgili olarak Kontrol ve İşbirliği Komisyonu oluşturulmasını öngörüyor.

Kurul Parasal Suçları Araştırma Kurulu Başkanı başkanlığında Yargı Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetim Kurumu, Hazine Kontrolörleri Kurulu, Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulunun asgari genel müdür veya başkan yardımcısı düzeyinde olmak üzere bildireceği üyelerden oluşacak.

Komisyonun sekretarya hizmetleri Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülecek.

Manzara ve bilgilerine gerek duyulan kurum ve kuruluşların temsilcileri Komisyona çağrılabilecek.

Komite, gerek görmesi halinde ilgili birey, kurum ve kuruluşlardan bakış, data ve belge başvurusunda bulunabilecek.

Kurul, kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak data ve belge istediği takdirde talepte bulunulan kişi, kurum ve kuruluşlar, kanunlarda bulunan hükümlere dayanarak veri ve doküman vermekten kaçınamayacak.

Kurul, kamu kurum ve kuruluşlarına uygulamaya ve alınması gereken tedbirlere ilişkin olarak manzara bildirebilecek ve öneride bulunabilecek.

Ulus kurum ve kuruluşları, yasaklanmış işlem ve faaliyetlere ilişkin data, doküman ve bulgular ile değerlendirmelerini Komisyona bildirmekle mesul olacak.

Kurul, yasaklanmış operasyon ve faaliyetlerin gerçekleştirildiği hususunda akla uygun sebeplerin varlığına istinaden kişi ve kuruluşlar ile deniz ulaşım araçlarının BMGK listelerine eklenmesine ve bu mantıklı sebeplerin ortadan kalkması halinde listelerden çıkarılmasına ilişkin olarak BMGK’ye gönderilmek üzere Cumhurbaşkanına öneride bulunabilecek.

Yılda en az iki kere toplanacak Komite, çalışmalarını mahremiyet esaslarına uygun bir şekilde yerine getirecek.

Canice hükümleri

Yasaklara tutarsız hareket edenler, fiil, daha ağır cezayı gerektiren diğer bir kabahat oluşturmadığı takdirde, 1 yıldan 8 yıla değin değişik cezalara veya adli para cezasına çarptırılabilecek.

Mülk varlığının dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini yerine getirmeyen ya da yerine getirmekte dikkatsizlik veya geç kalma bildiren kişilere, fiil, daha ağır cezayı gerektiren başka bir kabahat oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla dek hapis ya da adli para cezası verilecek.

Laf konusu suçların, ulus görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, daha ağır canice verilebilecek.

Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile Komisyonun çalışma yöntem ve esasları Adalet, Dışişleri, Enerji ve Natürel Kaynaklar, Define ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları göre, müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenlenecek. Yönetmelik, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yürürlüğe konulacak.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

About admin

Check Also

Samsun Büyükşehir komisyon toplantısı

Samsun Büyükşehir komisyon toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısında görüşülen 32 gündem maddesi, karara bağlanmak üzere meclise havale edildi. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *