Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi Komisyonda kabul edildi (4)

Terörizmin finansmanı suçu, örgütü kuran veya idare eden veya örgüt üyesi göre gerçekleştirilmesi halinde, bu kişiler hakkında örgüt düzenlemek, idare etmek veya örgüte abone olmak suçları gereğince verilecek ceza üçte birine değin artırılacak.

TBMM Yargı Komisyonunda kabul edilen Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi’ne tarafından, Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişikle, hamiline yazılı pay senedi çıkaran anonim şirketlerde, hamiline yazılı pay sahipliğine ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirmeyen şirketler 20 bin lira, hamiline yazılı pay senedini devralmasına karşın bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen pay sahipleri hakkında 5 bin lira yönetimsel para cezası uygulanacak.

Hamiline yazılmış pay senedine sahip olanlar, 31 Aralık 2021’e kadar Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmek üzere pay senetleri ile birlikte anonim şirkete başvuracak. Dilekçe üzerine anonim şirket yönetim kurulu, 5 çalışma günü içinde hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri Merkezi Tescil Kuruluşuna bildirecek. Pay sahipleri anonim şirkete başvurmazsa düzenlemeden doğan paya yan haklarını gerekli dilekçe yapılıncaya dek kullanamayacak. Başvuruda ya da bildirimde bulunmayanlara 20 bin lira idari para cezası uygulanacak. Laf konusu düzenlemeler 1 Nisan 2021’de yürürlüğe girecek.

“mal varlığı” tanımı değiştiriliyor

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’da yer alan “servet” tanımı uluslararası alanda kabul görmüş tanımlar ile uyumlu hale getiriliyor.

Buna tarafından servet, “Bir gerçek veya tüzel kişinin; mülkiyetinde ya da zilyetliğinde bulunan veya aracısız olarak ya da dolambaçlı olarak kontrolünde olan fon ve kazanç ile bunlardan elde edilen veya bunların birbirine dönüştürülmesinden hasıl olan fayda ve değeri, adına veya hesabına hareket eden hakiki ya da tüzel kişinin mülkiyetinde veya zilyetliğinde yer alan fon ve kazanç ile bunlardan elde edilen ya da bunların birbirine dönüştürülmesinden hasıl olan avantaj ve değeri.” olarak tanımlanıyor.

Terörizmin finansmanı suçu, örgütü kuran veya idare eden veya örgüt üyesi tarafından gerçekleştirilmesi halinde, bu kişiler hakkında örgüt belirlemek, yönetmek ya da örgüte abone olmak suçları uyarınca verilecek suç oluşturan üçte birine dek artırılacak.

Keza, terörizmin finansmanı suçu bakımından kontrollü teslimat koruma tedbirinin uygulanabilmesi imkanı da getiriliyor.

Birleşmiş Milletler Emniyet Konseyinin (BMGK) 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararları ile bu kararlara dayanılarak çıkarılan müteakip kararlarla listelenen kişi, kuruluş ya da organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması kararları ve bu listelerden çıkarılanlara ilişkin malvarlığının dondurulmasının kaldırılması kararları, cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla gecikmeksizin uygulanacak.

Terörizmin finansmanı suçu kapsamına giren fiillerin gerçekleştirildiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden Değer Biçme Komisyonunun önerisi üzerine cumhurbaşkanı kadar kişi, kuruluş ya da organizasyonların BMGK’nin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararları ile bu kararlara dayanılarak çıkarılan müteakip kararlar gereğince mülk varlığının dondurulmasına ilişkin oluşturulan listelere eklenmesi ve bu akla uygun sebeplerin ortadan kalkması halinde listelerden çıkarılması BMGK’ye önerge edilebilecek. Cumhurbaşkanının teklifi Dışişleri Bakanlığı tarafından BMGK’ye bildirilecek.

Malvarlığının Dondurulmasını Değer Biçme Komisyonu, terörizmin finansmanı suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda akla yatkın sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş veya organizasyonların yabancı ülkelerde bulunan mülk varlığının dondurulması talebiyle cumhurbaşkanına öneride bulunulmasına karar verebilecek.

Mahkemelerce terör örgütü olduğuna kesinkes karar verildikten sonra terörizmin finansmanı suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda mantıklı sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye‘de yer alan mal varlığının dondurulmasına karar verilebilecek. Bu akla yatkın sebeplerin ortadan kalkması halinde mal varlığının dondurulmasının kaldırılmasına Değerleme Komisyonunun önerisi üstüne define ve maliye bakanı ile içişleri bakanı kadar birlikte karar verilebilecek.

Mal varlığının dondurulmasına ilişkin karar hemencecik uygulanacak ve 48 saat içinde Hakimler ve Savcılar Kurulu kadar belirlenen Ankara ağır ceza mahkemesinin onayına sunulacak. Duruşma, makul sebeplerin varlığı yönünden yapacağı inceleme neticesinde mülk varlığının dondurulması kararının devamına veya kaldırılmasına 5 gün içinde karar verecek ve sonucu derhal Parasal Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirecek. Mahkemenin kararlarına karşı Canice Muhakemesi Kanunu hükümlerine kadar itiraz edilebilecek.

Değerleme Komisyonu, Türkiye’de bulunan mülk varlığının dondurulmasına ilişkin kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren en geç 6’şar aylık dönemlerle mantıklı sebeplerin varlığının devam edip etmediğini değerlendirerek önerisini ilgili bakanlara sunacak.

İlgililer göre mal varlığının dondurulması kararının kaldırılmasına ilişkin talepler Değerleme Komisyonuna yapılacak. Kurul, taleplere ilişkin önerisini ilgili bakanlara sunacak.

Türkiye’de bulunan mülk varlığının dondurulmasına karar verildiği takdirde ilgililer hakkında Cinayet Muhakemesi Kanunu uyarınca soruşturma açılması talebiyle suç duyurusunda bulunulmasına Finansal Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından karar verilecek. Soruşturma ve kovuşturma sonucunda bahşedilen kararlar Değer Biçme Komisyonuna sunulmak üzere Finansal Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına gönderilecek.

Hakkında mal varlığının dondurulması kararı verilen kişi, kuruluş veya organizasyonların yararına ya da bunlar tarafından doğrudan ya da dolambaçlı olarak teftiş edilen kuruluşlara veya bunların namına ya da hesabına hareket eden kişi ya da kuruluşlara bu niteliklerini kasten ve can atarak fon sağlayan ya da toplayan veya mali hizmet veren kişilere, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren diğer bir kabahat oluşturmadığı takdirde, 1 yıldan 3 yıla değin hapis veya adli para cezası verilecek.

Mülk varlığının dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini yerine getirmeyen ya da bu kapsamda fon sağlayan ya da toplayan veya parasal hizmet veren kişinin, bir tüzel kişinin organ veya temsilcisi olması ya da organ veya temsilcisi olmamakla birlikte, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde tayin üstlenmiş bulunması halinde ayrıca bu tüzel kişiye 10 bin liradan 2 milyon liraya kadar yönetimsel para cezası verilecek. Ama bu fıkra gereğince verilecek yönetimle ilgili para cezası, tespit edilmesi halinde işleme konu edilen miktardan eksik olamayacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce BMGK’nin kitle tahrip silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine karşın kararlarına dayanılarak yetkili kurullar tarafından bahşedilen kararların uygulanmasına devam edilecek.

Bu kanun hükümleri, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkili kurullar göre verilen kararların yerine getirilmesinde de uygulanacak.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

About admin

Check Also

Dışişleri Bakanlığı: 'KSYÖ Soruşturma ve Tespit Ekibi Suriye'de kimyasal silah kullanıldığını tespit etti'

Dışişleri Bakanlığı: ‘KSYÖ Soruşturma ve Tespit Ekibi Suriye’de kimyasal silah kullanıldığını tespit etti’

Dışişleri Bakanlığı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Soruşturma ve Tespit Ekibi’nin Suriye‘de Serakib’de vuku bulan klor …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *