Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Teklif TBMM Başkanlığına sunuldu (2)

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifiyle izinsiz yardım toplayanlara karşın idari para cezalarının miktarı artırılıyor.

Buna kadar, izinsiz destek birleştirme faaliyetinin internet ortamında yapıldığının tespiti halinde ilgili valilik ya da İçişleri Bakanlığı göre içerik ya da yer sağlayıcıya, destek birleştirme faaliyetine ilişkin içeriğin çıkarılması için internet sayfalarındaki irtibat araçları, alan adı, IP adresi ve güya kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta ya da diğer irtibat araçları ile bildirimde bulunulacak.

İçeriğin en geç 24 saat içinde çıkarılmaması, içerik ve yer sağlayıcıya ilişkin bilgilerin edinilememesi veya teknik nedenlerle bildirimde bulunulamaması halinde ilgili valilik veya İçişleri Bakanlığı internet ortamındaki söz konusu içeriğe ilişkin erişimin engellenmesine karar verilmesi için sulh canice hakimliğine başvuracak.

Dominant, talebi en geç 24 saat içinde mahkeme yapmaksızın karara bağlayacak ve gereği yapılmak üzere doğrudan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderecek.

Bu karara karşı Cinayet Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilecek.

Erişimin engellenmesi kararı, içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verilecek.

Yurt içine ve yurt dışına yapılacak yardımlara ilişkin yöntem ve esaslar yönetmelikte düzenlenecek.

Denetim ile görevlendirilenler ve izin vermeye yetkili makamlar, destek birleştirme faaliyetiyle ilgili olanlar ile ulus kurum ve kuruluşlarından, bankalar dahil reel ve tüzel kişilerden kontrol görevi kapsamına giren hususla sınırlı olarak ilgili data ve belgeyi isteme yetkisine sahip olacak. Talepte bulunulanlar özel kanunlarda yazılmış hükümleri ileri sürerek bilgi ve doküman vermekten kaçınamayacak.

İzinsiz yardım toplayanlara cezalar artıyor

İzinsiz takviye toplayanlara 5 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına değin idari para cezası verilecek.

İnternet ortamında izinsiz destek toplanması halinde ise 10 bin Türk lirasından 200 bin Türk lirasına değin idari para cezası uygulanacak.

İzinsiz destek toplanmasına yer ve imkan sağlayanlar, uyarılmalarına karşın bu faaliyeti sonlandırmazsa 5 bin Türk lirası yönetimsel para cezası ile cezalandırılacak.

Keza, hakiki kişiler, takviye toplama faaliyeti için en düşük üç kişiden ibaret sorumluluk sahibi kurul meydana getirmek zorunda olacak.

Belirlenen usul ve esaslara tutarsız olarak yurt dışına takviye yapan sorumlu kurul üyelerine, 5 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına dek idari para cezası verilecek. Kendilerinden istenen veri ve belgeleri vermeyenlere 5 bin Türk lirasından 20 bin Türk lirasına kadar yönetimle ilgili para cezası uygulanacak.

Makbuzla kayıtlı yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, takviye pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, yolculuk ve eğlenceler hazırlamak ya da bilgileri otomatik veya elektronik olarak işleme yan tutmuş sistemler kullanmak suretiyle izinsiz destek toplayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa 5 bin Türk lirasından 20 bin Türk lirasına dek yönetimsel para cezasına çarptırılacak.

İzin vermeye yetkili makamın izin verdiği yer dışarıda yardım toplayanlar, uyarılmalarına karşın bu faaliyeti sonlandırmazsa 5 bin Türk lirasından 20 bin Türk lirasına dek yönetimsel para cezası ile cezalandırılacak.

Bu Kanunun öteki hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, fiilleri kabahat oluşturmadığı takdirde 1000 Türk lirası idari para cezası verilecek.

İzinsiz toplanan mülk ve paralara elkonularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.

İdari yaptırımlara karar vermeye takviye toplama iznini veren makam yetkili olacak. İzinsiz destek toplanması halinde idari yaptırımlara vali karar verecek. Vali bu yetkisini vali yardımcılarına ya da kaymakamlara devredebilecek.

Dernek denetiminde bilirkişi görevlendirilecek

Merkezi yurt dıştan olup Türkiye’de faaliyette yer alan vakıfların da yabancı dernekler gibi kanun kapsamına alınarak uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amacıyla Dernekler Kanunu’nda değiştirme yapıldı.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun zarfında bulunan suçlar ile Türk Suç Oluşturan Kanununda bulunan uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal ve ticareti ya da suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini temize çıkartma suçlarından mahkum olanlar derneklerin genel kurul dışındaki organlarında devir alamayacaklar. Dernek organlarına seçildikten sonradan bu suçlardan mahkum olanların görevi sona erecek.

Derneklerin denetimlerinin periyodik yapılmasını teminen, tehlike değerlendirmelerine kadar denetimlerin üç yılı geçmeyecek şekilde her yıl ve kamu personeli göre yapılması öngörülüyor.

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve dernekler denetçileri hariç, denetimlerde görevlendirilecek halk görevlilerine verilecek ücretin tutarı İçişleri Bakanlığı ile Define ve Maliye Bakanlığınca birlikte saptama edilecek ve İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.

Denetleme ile görevlendirilenler, kamu kurum ve kuruluşlarından, bankalar dahil gerçek ve tüzel kişilerden yoklama görevi kapsamına giren hususla sınırlı olarak ilgili veri ve belgeyi isteme yetkisine sahip olacak. Talepte bulunulanlar özel kanunlarda yazılı hükümleri ileri sürerek veri ve doküman vermekten kaçınamayacak.

İçişleri Bakanlığınca ya da mülki idare amirliğince talep edilmesi halinde, demekler ile derneklere ait her türlü tesis, müessese ve ortaklığı yer alan kuruluşlar, ödev alanları ile sınırlı olmak üzere ilgili bakanlık ve kuruluşlar tarafından denetlenecek.

Denetleme sırasında, uzmanlık ya da teknik veri gerektiren durumlarda İçişleri Bakanlığı, valilikler ve kaymakamlıklar tarafından bilirkişi görevlendirilebilecek.

Personel hakkında soruşturma başlatılırsa görevden uzaklaştırılabilecek

Teklifle, dernekler göre yurt dışına yapılacak yardımların şeffaf ve hesap verilebilir şekilde yürütülmesi, keza suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile uğraş zarfında gerekli tedbirlerin alınması amacıyla, bildirim esasına dayalı olmak üzere Türkiye’den yurt dışına yapılacak olan yardımlara ilişkin olarak düzenleme yapılıyor. Buna göre, yurt dışına yapılacak yardımlar, destek yapılmadan önce dernekler kadar mülki idare amirliğine bildirilecek. Bildirimin şekli ve içeriği ile yurt dışına yapılacak yardımlara ilişkin yöntem ve esaslar yönetmelikte düzenlenecek.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında bulunan suçlar ile Türk Canice Kanununda bulunan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ya da suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından dolayı derneğin genel kurulu dışındaki organlarında görevli olanlar ya da ilgili personel hakkında soruşturma başlatılması halinde bu kişiler veya bu şahısların tayin yaptığı organlar geçici bir önlem olarak İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilecek.

Bu tedbirin yeterli olmaması ve gecikmesinde sakınca bulunması durumunda İçişleri Bakanı, demeği geçici olarak faaliyetten alıkoyabilecek ve derhal mahkemeye başvuracak. Mahkeme 48 saat içinde faaliyetten geçici alıkoymaya ilişkin kararını verecek. İlgililer tekrar tekrar faaliyetten geçici tutma kararının kaldırılmasını talep edebilecek. Duruşma başvuruyu gecikmeksizin karara bağlayacak.

Terörizmin finansmanıyla daha etkili çaba için yönetimle ilgili yaptırımlar artıyor

Teklifle dernekler üzerinden suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarıyla daha etkili uğraş için idari yaptırımlar her tarafta düzenleniyor ve caydırıcılığın sağlanması nedeniyle yaptırım miktarı artırılıyor.

Buna göre, tutulması gerekli olan defter ve belgelerin, okunamayacak ayla gelmesi veya kaybolması halinde, öğrenme tarihinden itibaren 15 gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine zayi belgesi olmak için başvurmayan ya da bu belgeyi yoklama esnasında ibraz edemeyenler 3 aydan bir yıla dek hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacak.

Kontrol sırasında istenen belgelerin gösterilmemesi durumunda, 5 bin Türk Lirasından 20 bin Türk lirasına değin yönetimsel para cezası verilecek.

Mülki idare amirliğine evvelden bildirimde bulunmadan yurt dışındaki birey, kurum ve kuruluşlardan destek alanlara, 5 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına dek yönetimsel para cezası verilecek.

Yedi bin Türk lirasını aşan her türlü kazanç, tahsilat, gider ve ödemelerini bankalar ve öteki fınans kuruluşları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla yapmayan dernek yöneticilerine her bir operasyon için işleme konu tutarın yüzde 10’una kadar idari para cezası verilecek.

Onbeş yaşını bitiren oysa hukuki temsilcilerinin yazılmış izni olmadan çocuk dernekleri kuran ya da aza olanlar için ve bu kişilerin görevlerini yazılmış uyarıya karşın 7 gün içerisinde sonlandırmayan dernek yöneticilerine 1500 Türk lirası İdari para cezası verilecek. Mülki yöneticilik amirince yapılan ikinci yazılı uyarıya rağmen 30 gün içinde bu şahısların organlardaki görevlerinin sonlandırılmaması halinde Cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine duruşma, derneğin feshine karar verebilecek.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

About admin

Check Also

AK Parti'li Yıldırım: Kahraman Mehmedimize Allah'tan rahmet diliyorum

AK Parti’li Yıldırım: Kahraman Mehmedimize Allah’tan rahmet diliyorum

Başika’daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz varErbil Uluslararası Havalimanı’na füze saldırısı AK Parti Genel Başkanvekili …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *