Son dakika: Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi Komisyonda kabul edildi (2)

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifiyle izinsiz destek toplayanlara karşın idari para cezalarının miktarı artırılıyor.

TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen teklife tarafından göre, izinsiz yardım toplama faaliyetinin internet ortamında yapıldığının tespiti halinde ilgili valilik veya İçişleri Bakanlığı tarafından içerik ya da yer sağlayıcıya, destek toplama faaliyetine ilişkin içeriğin çıkarılması için internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve sözde kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya öteki irtibat araçları ile bildirimde bulunulacak.

İçeriğin en geç 24 saat içinde çıkarılmaması, içerik ve yer sağlayıcıya ilişkin bilgilerin edinilememesi ya da teknik nedenlerle bildirimde bulunulamaması halinde ilgili valilik ya da İçişleri Bakanlığı internet ortamındaki laf konusu içeriğe ilişkin erişimin engellenmesine karar verilmesi için sulh suç oluşturan hakimliğine başvuracak.

Etken, talebi en geç 24 saat içinde mahkeme yapmaksızın karara bağlayacak ve gereği tamamlanmak üzere ilk elden Veri Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderecek.

Bu karara karşısında Cinayet Muhakemesi Kanunu hükümlerine tarafından itiraz edilebilecek.

Erişimin engellenmesi kararı, içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verilecek.

Yurt içine ve yurt dışına yapılacak yardımlara ilişkin yöntem ve esaslar yönetmelikte düzenlenecek.

Denetim ile görevlendirilenler ve müsade vermeye yetkili makamlar, destek birleştirme faaliyetiyle ilgili olanlar ile ulus kurum ve kuruluşlarından, bankalar dahil hakiki ve tüzel kişilerden denetim görevi kapsamına giren hususla sınırlı olarak ilgili bilgi ve belgeyi isteme yetkisine sahip olacak. Talepte bulunulanlar özel kanunlarda yazılı hükümleri ileri sürerek bilgi ve belge vermekten kaçınamayacak.

İzinsiz destek toplayanlara cezalar artıyor

İzinsiz takviye toplayanlara 5 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına değin yönetimsel para cezası verilecek.

İnternet ortamında izinsiz destek toplanması halinde ise 10 bin Türk lirasından 200 bin Türk lirasına dek yönetimsel para cezası uygulanacak.

İzinsiz takviye toplanmasına yer ve imkan sağlayanlar, uyarılmalarına karşın bu faaliyeti sonlandırmazsa 5 bin Türk lirası yönetimsel para cezası ile cezalandırılacak.

Keza, gerçek kişiler, destek toplama faaliyeti için minimum üç kişiden ibaret sorumluluk sahibi komite oluşturmak zorunda olacak.

Belirlenen yöntem ve esaslara tutarsız olarak yurt dışına takviye yapan sorumluluk sahibi kurul üyelerine, 5 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına değin yönetimsel para cezası verilecek. Kendilerinden istenen data ve belgeleri vermeyenlere 5 bin Türk lirasından 20 bin Türk lirasına dek idari para cezası uygulanacak.

Makbuzla belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler hazırlamak ya da bilgileri otomatik veya elektronik olarak işleme bağlı tutmuş sistemler kullanmak suretiyle izinsiz yardım toplayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa 5 bin Türk lirasından 20 bin Türk lirasına değin yönetimle ilgili para cezasına çarptırılacak.

İzin vermeye yetkili makamın müsade verdiği yer dışarıya takviye toplayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa 5 bin Türk lirasından 20 bin Türk lirasına değin yönetimsel para cezası ile cezalandırılacak.

Bu kanunun öteki hükümlerine tutarsız davranışta bulunanlara, fiilleri kabahat oluşturmadığı takdirde 1000 Türk lirası yönetimsel para cezası verilecek.

İzinsiz toplanan mal ve paralara el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararlaştırılacak.

İdari yaptırımlara karar vermeye takviye toplama iznini veren makam yetkili olacak. İzinsiz destek toplanması halinde yönetimle ilgili yaptırımlara vali karar verecek. Vali bu yetkisini vali yardımcılarına ya da kaymakamlara devredebilecek.

Dernek denetiminde araştırmacı görevlendirilecek

Merkezi yurt dıştan olup Türkiye’de faaliyette yer alan vakıfların da tanıdık olmayan dernekler gibi kanun kapsamına alınarak uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amacıyla Dernekler Kanunu’nda değişiklik yapıldı.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan suçlar ile Türk Cinayet Kanunu’nda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde üretim ve ticareti veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından hükümlü olanlar derneklerin genel kurul dışındaki organlarında tahsis alamayacaklar. Dernek organlarına seçildikten daha sonra bu suçlardan hükümlü edilenlerin görevi sona erecek.

Derneklerin denetimlerinin periyodik yapılmasını teminen, risk değerlendirmelerine tarafından denetimlerin üç yılı geçmeyecek şekilde her yıl ve millet personeli tarafından yapılması öngörülüyor.

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve dernekler denetçileri hariç, denetimlerde görevlendirilecek halk görevlilerine verilecek ücretin tutarı İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca birlikte saptama edilecek ve İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.

Denetleme ile görevlendirilenler, halk kurum ve kuruluşlarından, bankalar dahil hakiki ile tüzel kişilerden denetim görevi kapsamına giren hususla sınırlı olarak ilgili veri ve belgeyi isteme yetkisine sahip olacak. Talepte bulunulanlar özel kanunlarda yazılmış hükümleri ileri sürerek data ve doküman vermekten kaçınamayacak.

İçişleri Bakanlığınca veya mülki idare amirliğince istek edilmesi halinde, demekler ile derneklere ait her türlü tesis, müessese ve ortaklığı bulunan kuruluşlar, atama alanları ile sınırlı edinmek üzere ilgili bakanlık ve kuruluşlar göre denetlenecek.

Denetleme esnasında, uzmanlık veya teknik bilgi gerektiren durumlarda İçişleri Bakanlığı, valilikler ve kaymakamlıklar tarafından araştırmacı görevlendirilebilecek.

Personel hakkında soruşturma başlatılırsa görevden uzaklaştırılabilecek

Teklifle, dernekler kadar yurt dışına yapılacak yardımların transparan ve hesap verilebilir şekilde yürütülmesi, hem suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile uğraş kapsamında gerekli tedbirlerin alınması nedeniyle, bildirim esasına dayalı edinmek üzere Türkiye’den yurt dışına yapılacak yardımlara ilişkin düzenleme yapılıyor. Buna tarafından, yurt dışına yapılacak yardımlar, destek gerçekleştirilmeden önce dernekler tarafından mülki yöneticilik amirliğine bildirilecek. Bildirimin şekli ve içeriği ile yurt dışına yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenecek.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun zarfında bulunan suçlar ile Türk Suç Oluşturan Kanunu’nda yer alan uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal ve ticareti ya da suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini temize çıkartma suçlarından dolayı derneğin genel kurulu dışındaki organlarında görevli olanlar veya ilgili personel hakkında soruşturma başlatılması halinde bu kişiler yahut bu şahısların görev yaptığı organlar geçici bir önlem olarak İçişleri Bakanı kadar görevden uzaklaştırılabilecek.

Bu tedbirin tatmin edici olmaması ve gecikmesinde sakınca bulunması durumunda İçişleri Bakanı, demeği geçici olarak faaliyetten alıkoyabilecek ve derhal mahkemeye başvuracak. Duruşma 48 saat içinde faaliyetten geçici alıkoymaya ilişkin kararını verecek. İlgililer tekrar tekrar faaliyetten geçici tutma kararının kaldırılmasını istek edebilecek. Duruşma başvuruyu gecikmeksizin karara bağlayacak.

İdari yaptırımlar artıyor

Teklifle dernekler üzerinden suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarıyla daha etkin çaba için idari yaptırımlar her tarafta düzenleniyor ve caydırıcılığın sağlanması nedeniyle yaptırım miktarı artırılıyor.

Buna göre, tutulması zorunlu olan defter ve belgelerin, okunamayacak ülkü gelmesi ya da kaybolması halinde, öğrenme tarihinden itibaren 15 gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine zayi belgesi elde etmek için başvurmayan ya da bu belgeyi yoklama sırasında takdim edemeyenler 3 aydan bir yıla dek hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacak.

Yoklama esnasında istenen belgelerin gösterilmemesi durumunda, 5 bin Türk Lirasından 20 bin Türk lirasına kadar yönetimsel para cezası verilecek.

Mülki idare amirliğine evvelden bildirimde bulunmadan yurt dışındaki birey, kurum ve kuruluşlardan takviye alanlara, 5 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar yönetimsel para cezası verilecek.

Yedi bin Türk lirasını aşan her türlü gelir, tahsilat, gider ve ödemelerini bankalar ve öteki finans kuruluşları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi yoluyla yapmayan dernek yöneticilerine her bir operasyon için işleme konu tutarın yüzde 10’una değin yönetimle ilgili para cezası verilecek.

On beş yaşını tüketen fakat hukuki temsilcilerinin yazılı izni olmadan çocuk dernekleri kuran ya da aza olanlar için ve bu kişilerin görevlerini yazılı uyarıya karşın 7 gün içerisinde sonlandırmayan dernek yöneticilerine 1500 Türk lirası İdari para cezası verilecek. Mülki yöneticilik amirince yapılan ikinci yazılı uyarıya karşın 30 gün içinde bu şahısların organlardaki görevlerinin sonlandırılmaması halinde Cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine duruşma, derneğin feshine karar verebilecek.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

About admin

Check Also

Dışişleri Bakanlığı: 'KSYÖ Soruşturma ve Tespit Ekibi Suriye'de kimyasal silah kullanıldığını tespit etti'

Dışişleri Bakanlığı: ‘KSYÖ Soruşturma ve Tespit Ekibi Suriye’de kimyasal silah kullanıldığını tespit etti’

Dışişleri Bakanlığı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Soruşturma ve Tespit Ekibi’nin Suriye‘de Serakib’de vuku bulan klor …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *